உலோகங்கள் மற்றும் பொருட்கள் அரிமானத் தடுப்புத்துறை - முக்கியத் தொடர்பு: