உலோக அரிமான சோதனை மையம்:  மண்டபம் - முக்கிய தொடர்புகள்

முக்கிய தொடர்பு நபர்:

  முனைவர் சிவ பிரகாஷ் சுந்தரேசன்
  முதுநிலை விஞ்ஞானி
  Email lssivaprakash@gmail.com;   sivals@yahoo.co.in 


  முனைவர் வே சரஸ்வதி
  முதன்மை விஞ்ஞானி மற்றும் துறைத் தலைவர்
  Email vsaracorr[at]cecri.res.in