மின்வேதியியல் செயல்முறை பொறியியல் துறை - முக்கிய தொடர்புகள்

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:


பேராசிரியர் டாக்டர். எஸ்.வாசுதேவன்
மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி மற்றும் பேராசிரியர் (AcSIR)
தலைவர், மின்வேதியியல் செயல்முறை பொறியியல் துறை
மத்திய மின் வேதியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
காரைக்குடி - 630003, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
மின்னஞ்சல்: svasudevan@cecri.res.in