மின்னியக்கவியல் மற்றும் மின்னூக்கவினையியல் துறை- உள்கட்டமைப்புகள

யு.வி-விஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமீட்டர்
மல்டிபிளேட் ரீடர் (உறிஞ்சுதல், ஒளிரும் தன்மை)
ஆட்டோலாப்
பார்ஸ்டாட்
EG & G கருவிகள்
துகள் அளவு பகுப்பாய்வி
லியோபிலிசர்
எலக்ட்ரோஸ்பின்னிங் யூனிட்
தொடர்பு கோண அளவீட்டு முறைமை
எலிப்சோமீட்டர்