மின்கரிம மற்றும் மின்வேதிப்பொருட்கள் துறை - முக்கிய தொடர்புகள்்

முனைவர் தா. வேலாயுதம்
தலைமை விஞ்ஞானி
மின்கரிம மற்றும் மின்வேதிப்பொருட்கள் துறை
மின் அஞ்சல் : dvelayutham@cecri.res.in
தொலைபேசி எண்: 04565-241337