மின்கரிம மற்றும் மின்வேதிப்பொருட்கள் துறை - உள்கட்டமைப்புகள்

>  மின்வேதியியல் பணி கருவி

>  உயர் செயல்திறனுள்ள திரவ நிறப்பதிவியல்

>  கூழ்ப்பொருள் ஊடுருவல் நிறப்பதிவியல்

>  மின்வேதியியல் வினைப்பகுப்பான்கள்/அழுத்த வினைப்பகுப்பான்கள

>  இயற்பொருள் சார்ந்த அளவீட்டு முறை

> சூரிய ஒளி  பாவிப்பி மற்றும் ஒளி வினைப்பகுப்பான்கள்

> பரந்த பரப்புடைய சூரிய மின்கலன் கட்டுமான கருவி

> வாயு நிறப்பதிவியல்

> BET மேற்பரப்பு மற்றும் நுண் துளை அளவு பகுப்பாய்வி

> நுண்ணலை வினைப்பகுப்பான்கள்

> மின்னயன படிவு கருவி