மின் வேதியியல் சக்தி ஆதாரங்கள் துறை - முக்கிய தொடர்புகள்்

தொடர்பு  கொள்ள வேண்டிய முகவரி:


பேராசிரியர் டாக்டர் . சிவசண்முகம்
தலைமை விஞ்ஞானி மற்றும் பேராசிரியர் (AcSIR)
தலைவர், மின்வேதியியல் சக்தி ஆதாரங்கள் துறை
மின்னஞ்சல்: sivashanmugam@cecri.res.in