தொடர்பு கொள்ள

Dean:

Centre For Education
CSIR - CECRI
Karaikudi - 630 003
Phone: 04565 241531
email: cfe[at]cecri.res.in

 Associate Dean

 04565 241412

 Chairman (விடுதி )

 04565 241278

 Warden(ஆண்கள் விடுதி)

 9791889739

 Warden(பெண்கள் விடுதி)

 9442226539

 Warden(B.Tech உணவகம்)

 9791984487

 Lady Counselor

 9994702399